Konkurz a reštrukturalizácia

  • Právne poradenstvo a zastupovanie klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní;
  • Vypracovanie dokumentov a podaní (návrh na vyhlásenie konkurzu na návrh dlžníka alebo veriteľa, prihlášky pohľadávok);
  • V tejto oblasti úzko spolupracujeme s JUDr. Petrom Kubikom, správcom konkurznej podstaty, zapísaným v zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod číslom S1223 od roku 2008 pre Trnavský kraj.