Občianske právo

  1. Komplexný právny servis pri prevodoch a nájme nehnuteľností (predovšetkým vypracovanie kúpnych a darovacích zmlúv na byty, rodinné domy, priemyselné objekty, pozemky, vypracovanie zmlúv o zriadení vecného bremena, zmlúv o zriadení záložného práva, vypracovanie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nájomných zmlúv ku všetkým druhom nehnuteľností), zastupovanie v katastrálnom konaní;
  2. Príprava ďalších druhov zmlúv, komunikácia s notárskym úradom pri registrácii záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv;
  3. Pripomienkovanie zmlúv;
  4. Riešenie susedských sporov dohodou;
  5. Zastupovanie klientov v sporových a nesporových konaniach;
  6. Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok;
  7. Komunikácia s protistranou;
  8. Príprava a podávanie návrhov na vykonanie exekúcie, komunikácia s exekútorským  úradom a klientom;
  9. Príprava právnych stanovísk a analýz.