Obchodné právo

 • Príprava dokumentov a zastupovanie v konaní na príslušnom obchodnom registri pri zakladaní obchodných spoločností;
 • Registrácia obchodných spoločností na daňovom úrade pre daň a v prípade záujmu pre daň z pridanej hodnoty zabezpečíme registráciu prostredníctvom našich partnerských účtovníckych kancelárií, ktoré majú dlhoročné odborné skúsenosti;
 • Poradenská činnosť a vypracovanie dokumentov týkajúcich sa zmien v obchodných spoločnostiach, vykonanie zmien v príslušnom obchodnom registri;
 • Komplexný právny servis pri zrušení obchodných spoločností a ich následnom výmaze  z obchodného registra;
 • Zabezpečíme pre Vašu spoločnosť sídlo vo viacerých mestách na území Slovenskej republiky a v prípade záujmu aj vedenie administratívnej agendy (najmä prevzatie doručovaných písomností, ich odovzdávanie štatutárnym orgánom alebo nimi určeným osobám v listinnej podobe alebo e-mailom a iné služby podľa potrieb zakladateľov);
 • Poradenská činnosť v súvislosti s činnosťou obchodných spoločností a vypracovanie zmlúv uzatváraných medzi zakladateľmi obchodných spoločností a spoločnosťou, medzi štatutárnymi orgánmi spoločnosti a spoločnosťou a pod.;
 • Komunikácia s Vašimi obchodnými partnermi, resp. ich právnymi zástupcami pri vyjednávaní podmienok zmlúv v obchodnom styku a následná príprava zmluvných dokumentov;
 • Pripomienkovanie  zmlúv predkladaných Vašimi obchodnými partnermi;
 • Adaptácia zmlúv pripravených podľa cudzieho právneho poriadku v cudzom jazyku (predovšetkým v maďarskom, nemeckom a anglickom jazyku) na slovenské právo  v úzkej súčinnosti s predkladateľmi s právnickým vzdelaním;
 • Zastupovanie klientov v sporových a nesporových konaniach;
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok;
 • Komunikácia s protistranou;
 • Príprava a podávanie návrhov na vykonanie exekúcie, komunikácia s exekútorským  úradom a klientom;
 • Príprava právnych stanovísk a analýz.